Onze missie

Efficiënte hulpverlening

vastgelopen in je oude patronen?


Wij willen kansen creëren om op een creatieve manier met bepaalde gevoelens te kunnen en mogen omgaan. We willen je inzichten geven die tot een betere levenskwaliteit leiden, zonder dat je daar voor op zoek moet gaan naar een 'etiket', diagnose of oplossing.


Namelijk niet iedereen met een depressie heeft baat bij een (klinisch) psycholoog en niet iedereen met een burn-out met een coach/trainer. Alles is afhankelijk van de situatie, karakterkenmerken, bewegelijkheid, doelstelling, onderliggende redenen en oorzaken, verwachtingen, enz.


We willen mensen begeleiden naar een efficiënter herstelproces zonder terugval in hun oude patronen. We geven hierbij antwoord op de vraag of hun werk- en leefomgeving nog genoeg motiveert. Vaak verwijzen we deze mensen door naar de meest efficiente hulpverlener,

waarvan we zeker weten dat deze het meest gericht met hun kunnen verder werken zoals bijvoorbeeld een coach of een mentor. Of naar een psycholoog/psychotherapeut die hun beter klinisch kan ondersteunen.


Op deze manier proberen we de lange wachtlijsten van overbelaste hulpverleners te helpen inkorten. Zodat deze hun aandacht kunnen vestigen op mensen die 'echt' een diagnose nodig hebben om zich beter te kunnen ontwikkelen. 

Tegenwoordig zijn er veel therapieën, behandelingstrajecten en behandelings- & begeleidingsvormen.

INTAKE GESPREK

ANDERS "ZIEN"

Door "tegendraads en vernieuwend te denken" bij DSM-etikettendiagnostiek

We zijn er om je te helpen groeien. Het is onze missie om je inzicht te verhelderen in de onderliggende oorzaken van je belemmeringen.


Er is al veel 'gezegd en 'geschreven' over diagnoses zoals depressie of burn-out. Transdiagnoses zoals perfectionisme of over de vaststelling van hoogbegaafdheid. Ook over DSM-etiketten.

"Ik" heb niet de bedoeling deze in twijfel te trekken, maar zelf heb "ik" er eigenlijk nog nooit 'de essentie' over teruggevonden. Vanuit mijn eigen beleving en vakkennis heb "ik" hierbij het volgende standpunt ingenomen:

Onze hulpverlening is niet noodzakelijk beter dan die van een ander, maar wel ANDERS. Onze unieke aanpak helpt je om tot de essentie te komen van je problemen en biedt handvatten waarmee je zelf tot een oplossing kan komen. Dit doen we zonder een etiket op je te plakken. Misschien heeft een arts of psycholoog je ooit de klever “burn-out” of “depressie” gegeven. Misschien kreeg je ooit het etiket “AD(H)D” of “ASS” of "HSP" opgeplakt. In een regulier traject wordt iedereen dan volgens hetzelfde protocol voor zijn of haar diagnose behandeld. Daardoor mis je als patiënt de ruimte om jezelf te zijn. Je gaat je identificeren met je diagnose en dat kan je op een zijspoor brengen waar je niet gelukkiger van wordt omdat het misschien ingaat tegen je natuur, tegen je gevoel. Wij kijken naar de persoon achter het etiket en vanuit onze vakkennis en ervaring gaan we je informeren en je helpen terug te keren naar je ware zelf.

DSM-Diagnoses of aanverwanten, zijn vaak in België een voorwaarde om gesubsidieerde begeleiding en ondersteuning te krijgen.


Degenen die geen 'etiket' of diagnose krijgen, gaan meestal verder met artsen af te lopen, tot ze een arts vinden die hun uiteindelijk een diagnose en - of etiket biedt.


Zo krijgen ze toch toegang tot gesubsidieerde zorg. De valkuil hierbij is wel dat het hun een "denkbeeld" geeft dat ze een ‘echt’ probleem hebben.

Soms willen volwassenen te snel en te gemakkelijk een

'etiket'- diagnose aan kinderen verbinden.


- Bedenk ook dat het vaak het 'bewustmaken' is dat jongeren doet vastlopen...

VRAAGSTELLING?


Wie heeft er het meeste ‘last’ van de zogenoemde tekortkomingen - belemmering bij sociale interacties - moeilijk kunnen functioneren in het dagelijkse leven? De persoon waar het om gaat of zijn/haar omgeving?


Wordt de persoon waar het om gaat er angstig of onzeker van en heeft die de behoefte om deze te kunnen omkaderen? Door een (DSM)-diagnose te verkrijgen, worden ernstige problemen vermeden!


Of is het de omgeving die hun angsten en zorgen projecteren en zo verwachtingen creëren naar de 'tekortkomingen' van de persoon om wie het gaat? 

WIST JE DAT...


- Omgevingsfactoren en of ervaringen tijdens de levensloop er voor zorgen dat er kenmerken en eigenschappen worden toegevoegd aan het kind waar dit kind van nature niet over beschikt?

Wat op zich helemaal niet erg is indien deze toevoegingen een positieve invloed hebben en aanvullend werken op de persoonlijke groei als mens. Wel wordt het een probleem als de toegevoegde kenmerken en eigenschappen een negatieve toegevoegde waarde hebben.


Om de oorsprongkelijke oorzaak te kunnen achterhalen van de belemmering of het probleem, gaan we daarom onderzoeken of:

  • De toegevoegde kenmerken en eigenschappen een positieve aanvulling zijn: er dient niet aan zelfkennis te worden gewerkt, de ontwikkeling als mens is positief beïnvloed. Maar het zijn wel de huidige omgevingsfactoren die de persoon belemmeren en doet vastlopen in patronen. Onderzoeken of de huidige werk- en/of levensomgeving nog wel voldoende motiveert en inspireert?
  • De toevoegingen een negatieve aanvulling zijn: er dient onderzocht te worden in hoeverre de persoon in kwestie over zelfkennis beschikt. Weet wie hij is, wat hij wil en wie hij daar bij nodig heeft? Van daaruit gaat deze persoon met het nieuwe inzicht een juistere leef- en werkomgeving kunnen creëren.


- Het gedrag van een persoon van zichzelf kan veranderen? Zonder dat deze het gevoel heeft omdat het 'moet', er ook belangrijke verbeteringen kunnen ontstaan? 


Dit kan zijn omdat:

  • Veranderen van school - studierichting - jobinvulling
  • Andere opvoedingsstijl
  • Interne organisatie binnen de leef- of werkomgeving
  • Kansen krijgen om creatief te mogen omgaan met 'belemmeringen' - 'gevoelens', enz.

Moeten mensen per se altijd een duidelijke oplossing vinden om gelukkiger te kunnen zijn?

Hallo, "ik" ben Anne Elisabeth

 - als jong volwassenen ten onrechte het 'etiket' AD(H)D heeft opgeplakt gekregen, omdat ik er zogenaamd alle symptomen en kenmerken van had. Maar er niet "dieper" werd gekeken...

- Mijn jongste zoon is indertijd op vraag van de lagere school 'getest', en heeft hierbij als jong kind de verkeerde diagnose ASS verkregen.

Onderzoeken en Accepteren

Perfectionisme

Heeft een persoon 'kenmerken' van perfectionisme? Deze persoon is dus niet per se perfectionistisch! Maar de toegevoegde eigenschap heeft deze op een 'negatieve' manier bij de persoonlijk groei beïnvloed.

Waarbij de persoon in kwestie vanuit b.v. een  'overleving' zich perfectionistisch is beginnen te gedragen. Het heeft dus geen zin om bij deze persoon aan perfectionisme te gaan werken, want hij is het niet! Maar wel te gaan onderzoeken waar in zijn leven of waaruit het perfectionisme is ontstaan. Dit werkt ook bij de 'kenmerken' van bijvoorbeeld: Burn-out of ASS of A(D)HD of HSP of...😉

Perfectionistisch

Een persoon 'is' perfectionistisch? Deze heeft de aangeboren eigenschap een perfectionist te zijn! Hierbij dient er naar een omgangsvorm te worden gezocht die binnen de mogelijkheid van deze persoon ligt. Want het is een karaktereigenschap! Je mag deze niet zomaar veranderen, het is wie deze persoon is! Maar je kan als 'groeiende mens' wel 'verbeteren' als men je uitlegt hoe je 'handelt en denkt' en welke invloed dit op jezelf en anderen hebben. Deze persoon krijgt hiermee de kans om te leren. Dit werkt ook bij mensen met een etiket-diagnose(s) als: ASS of A(D)HD of ... 😉

Leren jezelf te begrijpen!


- De essentie

Hoogintelligent

Deze personen beschikken over een hoog I.Q.

Ze zetten dit vooral in vanuit hun 'verstand'. In de huidige 'prestatie' maatschappij en schoolsysteem, worden hun meestal onmiddellijk (h)erkend. Door deze mensen een paar 'klassen' hoger te zetten of in een leiderschapsfunctie is meestal het grootste gedeelte van hun problematiek en belemmering opgelost. Immers deze mensen motiveer je het beste door hun te complimenteren en te onderzoeken op hun 'kunnen' = 'jij kunt goed'. Want een hoog intelligent persoon wilt het vooral 'kunnen' en is daarom meer prestatiegericht. Uiteraard werkt dit ook omgekeerd naar het demotiveren = jij kunt het niet goed. Het is heel belangrijk voor deze mensen een efficiente schoolomgeving te creëren. Ze groeien 'als mens'

synchroon volgens hun leeftijd(sgenoten).


Een nieuwe taal aanleren of een denksport zoals bijvoorbeeld schaken geeft hun brein een boost!


Ze zijn goed in leiderschap, maar het is belangrijk dat ze in hun job hun 'emoties' soms kunnen uitzetten omdat ze efficiënter werken wanneer ze logisch en doordacht kunnen handelen zoals bijvoorbeeld in belangrijke managementposities, of als jurist of een journalist.

Hoogbegaafd

Deze personen beschikken ook over een hoog I.Q. , maar zetten dit vooral in vanuit hun 'gevoel'. Door deze mensen een paar 'klassen' hoger te zetten, is eigenlijk slechts een klein gedeelde van hun problematiek en belemmering opgelost, namelijk het 'uitdagen' naar moeilijkere leerstof. Hoogbegaafden dienen te zoeken naar 'waar ze goed in zijn', niet naar wat ze 'kunnen', want eigenlijk 'kunnen' ze alles. 🙃  Deze mensen motiveer je het beste door hun te complimenteren op wie ze 'zijn' en naar hun 'inzet'

= 'jij bent'. Want een hoogbegaafd persoon wilt het vooral 'juist doen' en is daarom minder schools/prestatie gericht. Het is heel belangrijk om deze mensen vanuit 'een beleving' te laten 'leren' en vooral fouten te mogen laten maken.

= voor deze mensen de BESTE LEERSCHOOL!

Ze groeien 'als mens' asynchroon volgens hun leeftijd(sgenoten). = volwassener/wijzer. Hun zien verbanden die anderen (nog) niet zien.


Hun nieuwe creatieve vaardigheden aan laten leren, zoals een instrument kunnen bespelen of leren schilderen, geeft hun brein een boost!


Ze zijn ook goed in 'leiderschap', maar het is belangrijk dat ze in hun job invulling hun 'gevoel' mogen blijven inzetten. Ze kunnen daarom efficiënter werken vanuit b.v. een leiderschapsfunctie waarbij ze kunnen bemiddelen, bruggen bouwen en onderzoeken, zoals in teamleider fucties of als politie-inspecteur, profiler.

JEZELF HERKEND?

Maar je bent niet 'hoogintelligent' noch 'hoogbegaafd', hoe kan dat nu? 

Joepie! Dan ben jij 'ook' een analytisch of logisch of intuïtief of buikgevoel mens of misschien wel een mixtype, maar zonder een extreem hoog I.Q.

Dé grote groep mensen, waarvan mensen met een hoog I.Q het beste kunnen leren! 😉

Krijg je inzicht in jouw

vicieuze cirkel - terugval?

Efficiënte hulpverlening is dus sterk afhankelijk van de (onderliggende) redenen - oorzaken - natuurlijk bewegingsapparaat - denkvermogen - (onbewuste) emoties - gedragspatroon - fundamentele manier waarop je informatie verwerkt - enz.