Algemene Voorwaarden

.Gebruiksovereenkomst

 

Overeenkomst tussen gebruiker en Annie Haentjens zijnde als zaakvoerder Energetische Therapie en Massagepraktijk Sawadi. De Website: www.hulp-zonder-diagnose.be, bestaat uit verschillende webpagina's die worden aangedreven door Annie Haentjens

De vernoemde website wordt je aangeboden onder de voorwaarde dat je deze accepteert zonder wijziging van de voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Jouw gebruik van de website www.hulp-zonder-diagnose.be vormt je akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

 

VERANDERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Annie Haentjens behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen die volgens de website www.hulp-zonder-diagnose.be worden aangeboden, te veranderen.

 

LINKS NAAR DERDEN

 

De website: hulp-zonder-diagnose.be, kan links naar andere websites bevatten. De gelinkte sites zijn niet onder de controle van Annie Haentjens en is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site, met inbegrip van de eventuele links die aanwezig zijn op die gelinkte site, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte site. Annie Haentjens is niet verantwoordelijk voor web casting of andere vormen van overdracht vanaf zulke gelinkte site. Annie Haentjens impliceert bij het opnemen van een link op geen enkele wijze de goedkeuring van de betreffende site.

 

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

 

Als voorwaarde aan het gebruik van de website: www.hulp-zonder-diagnose.be, garandeer jij Annie Haentjens dat je de vermelde website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is. Je mag de website niet gebruiken op een manier waardoor er schade, storing, overbelasting of aantasting van website zou ontstaan. Alle inhoud en foto’s zijn eigendom van Annie Haentjens, tenzij anders vermeld. Deze zijn tevens beschermd tegen Copyright!

 

GEBRUIK COMMUNICATIEDIENSTEN

 

De website: hulp-zonder-diagnose.be biedt geen communicatiediensten om met bezoekers te communiceren.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid gebruik website:


Annie Haentjens, kan niet waarborgen dat de website ononderbroken of foutloos zal functioneren. Annie Haentjens geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van de website. Deze site wordt door Annie Haentjens ter beschikking gesteld op een "zoals het is" en "volgens beschikbaarheid" basis. Annie Haentjens legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die in deze site worden voorgesteld. Annie Haentjens kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in haar aanbiedingen voorkomen. Annie Haentjens/ Energetische Therapie & Massage Praktijk Sawadi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

 

Alle aanbiedingen die voorkomen op de website zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. In zoverre de wet dit toestaat, wijst Annie Haentjens elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Annie Haentjens zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

 

AUTEURS- EN MERKENRECHT:

 

De inhoud van de website www.hulp-zonder-diagnos.be is onderhevig aan Sawadi Copyright 2021. Alle rechten zijn voorbehouden. Alle foto's - video's gebruikt op deze website vallen onder het auteursrecht. www.hulp-zonder-diagnose.be heeft hiervoor de toestemming verkregen.

 

HANDELSMERKEN

 

De namen van bestaande bedrijven en producten die op de website: www.hulp-zonder-diagnose.be worden vermeld, blijven de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

 

MEDEDELINGEN EN PROCEDURE VOOR HET VORDEREN INZAKE INBREUK


Zie: Auteursrecht: Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. (BS 27.07.1994

 

Bewaarperiode

 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen steeds worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de van kracht zijnde wettelijke vereisten en administratieve reglementen te voldoen, onder andere op het gebied van boekhouding en belastingen conform met de actuele wetgeving.  Bewaring van de gevraagde medische gegevens zijn nodig om de behandelingen telkens correct uit te kunnen voeren en conform met de actuele wetgeving.

 

Als je het contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Is de bewaartermijn verlopen? Dan worden je klantgegevens vernietigd of geanonimiseerd.

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens:

 

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten)verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • een bericht te verzenden via: contactformulier

 

Wijzigingen aan deze gebruikersvoorwaarden - privacyverklaring

 

Annie Haentjens, zijnde zaakvoerder Energetische Therapie & Massage Praktijk Sawadi zal nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Annie Haentjens raad je dan ook aan om periodiek deze verklaring te lezen, om zo te worden geïnformeerd over hoe Annie Haentjens jouw informatie beschermt. Laatste update: 05/08/2021

 

Contact en Informatie

 

Indien je betreffende deze Privacyverklaring vragen of twijfels heeft? Mag je hierover steeds contact opnemen met: Annie Haentjens via: contactformulier.  Als je van mening bent dat er niet gehandeld is op grond van deze verklaring, dan kan je contact opnemen via het voorziene contactformulier op de website: www.hulp-zonder-diagnose.be. Wij zullen er dan alles aan doen om jouw vragen of twijfels te beantwoorden of te verduidelijken.


Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact - Tel +32 (0)2 274 48 00

 

Fax  +32 (0)2 274 48 35 - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel

 

Geschillen

 

Geschillen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat je zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België, en dat je aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.